Wykłady na temat praw osób LGBTI

Prawo Unii Europejskiej odgrywa istotną rolę w ochronie zasady równego traktowania i zakazu dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Istotną kwestią, która ma wpływ na ochronę praw osób LGBTI jest również sposób traktowania przedstawicieli tej społeczności w trakcie postępowań sądowych i zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby, jakie mogą pojawić się w trakcie czynności procesowych. Kwestie te omawiamy w kilku krótkich wykładach.