06

Podsumowanie

Każda osoba, bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, ma prawo do szacunku, godnego traktowania i samostanowienia o sobie.

Orientacja seksualna lub tożsamość płciowa to tylko jedna z cech człowieka i nie powinno się go definiować tylko przez ten pryzmat.

Kontaktowi z wymiarem sprawiedliwości może towarzyszyć strach i niepewność. Również osoby LGBTI mogą nie mieć zaufania do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Czasami nawet nieświadomie możemy dopuszczać się dyskryminacji osób LGBTI. 

Artykuł 32 Konstytucji RP zakazuje dyskryminacji w sferze społecznej, gospodarczej i politycznej z jakiejkolwiek przyczyny – za tę przyczynę uważa się również orientację seksualną i tożsamość płciową.

Standardy ochrony praw osób LGBTI można znaleźć m.in. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 6, 8, 14) oraz prawie Unii Europejskiej (np. art. 21 Karty Praw Podstawowych).

Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej coraz częściej zajmują się sprawami związanymi z prawami osób LGBTI, a ich wyroki powinny być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu polskich spraw.